Hledat
košík 0
P

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné dodací a záruční podmínky a dohoda o nakládání s odpady z obalů
pro internetové obchody a velkoobchod Profikrby provozované společností 
Profikrby s.r.o. se sídlem Blansko 2506, PSČ 678 01, tel: 516 41 02 52
dále též jen „Obchodní podmínky“1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných na internetových adresách www.profikrby.cz, www.thorma.cz a dále na všech dalších internetových obchodech provozovaných společností Profikrby s.r.o. nebo ve velkoobchodních a maloobchodních prodejnách Profikrby provozovaných společností Profikrby s.r.o.

Tyto Obchodní podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, přičemž
prodávajícím je společnost Profikrby s.r.o. IČ 27721574 se sídlem Blansko, Blansko 2506, PSČ 678 01, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Brně oddíl C., vložka 54558, provozující internetové obchody a malo a velkoobchodní prodejny pod obchodní značkou Profikrby a kupujícím je zákazník, který může být spotřebitelem nebo podnikatelským subjektem.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád (viz příloha).

Pokud je zákazníkem - smluvní stranou spotřebitel, pak se vztahy, které nejsou upravené těmito Obchodními podmínkami řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a dále zákonem č. 634/1992 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele) ve znění příslušných novel. Pokud je zákazníkem - smluvní stranou podnikatel (nikoliv spotřebitel), pak se vztahy, které nejsou upravené těmito Obchodními podmínkami řídí zákonem č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)) ve znění příslušných novel a č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

Prodávající dává kupujícímu tyto obchodní podmínky ve známost umístěním v internetovém obchodu
Profikrby a dále fyzickým umístěním ve své prodejně (prodejnách). Kupující je v obou případech na existenci těchto obchodních podmínek dostatečně upozorněn.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem dává kupující uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo ve smlouvě o obchodním partnerství. Odchylná ujednání v kupní smlouvě nebo smlouvě o obchodním partnerství mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


2. Definice pojmů.

Kupující je zákazníkem internetového obchodu Profikrby nebo velko a maloobchodních prodejen Profikrby a je buď:

Spotřebitel a pak jako kupující nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání

nebo

Podnikatel (nikoliv spotřebitel), který nakupuje výrobky nebo služby, které užívá v rámci své podnikatelské činnosti.

Prodávajícím je společností Profikrby s.r.o., IČ 27721574, která je podnikatelských subjektem -
obchodní společností a v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá s Kupujícím smluvní vztah.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem:

a) Vzniká v případě internetového obchodu objednáním zboží kupujícím - spotřebitelem na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy, který prodávající umístil na svoje internetové stránky. Informační e-mail nebo jiná zpráva s potvrzením o přijetí objednávky zasílaný prodávajícím kupujícímu nemá na již uzavřený smluvní vztah vliv.

b) V případě nákupu na prodejně prodávajícího vzniká kupní smlouva buď převzetím zboží kupujícím -
spotřebitelem nebo vystavením objednávky kupujícím - spotřebitelem a to i v případě, že je objednávka zaslána poštou, e-mailem nebo faxem.

V čl. 3 těchto obchodních podmínek jsou vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dále
podrobněji definovány.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem:

a) Vzniká v případě internetového obchodu potvrzením prodávajícího o přijetí objednávky zaslaného
kupujícímu - podnikateli.

b) V případě nákupu na prodejně prodávajícího vzniká kupní smlouva buď převzetím zboží kupujícím -
podnikatelem nebo vystavením objednávky kupujícím - podnikatelem a jejím převzetím a potvrzením
prodávajícím.

Změna nebo zrušení uzavřené kupní smlouvy je možná pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo při splnění zákonných důvodů.

V čl. 4 těchto obchodních podmínek jsou vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem dále
podrobněji definovány.

Internetový obchod je elektronická aplikace provozovaná nebo spravovaná prodávajícím na Internetu a je určená k prezentaci a prodeji zboží a služeb prodávajícím. Lokalizace internetového obchodu prodávajícího je určena virtuální adresou v rámci Internetu.

Prodejna je fyzicky existující místo označené v souladu s živnostenským zákonem, provozované nebo
spravované prodávajícím a je určené k prezentaci a prodeji zboží a služeb prodávajícím. Lokalizace
prodejny prodávajícího je určena poštovní adresou. Pokud provádí prodávající prodej u kupujícího (např. zaměstnanec prodávajícího přiveze vozidlem prodávajícího zboží do sídla kupujícího), pak je takový prodej z hlediska těchto obchodních podmínek považován za prodej z prodejny prodávajícího.

Prodej zboží v režimu B2B je takový prodej zboží, kdy prodávající prodá zboží kupujícímu - podnikateli a ten je prodá dalšímu kupujícímu ke kterému nemá prodávající žádný smluvní vztah. Tento proces prodeje zboží je zde specifikován proto, že pro dodržení některých závazků prodávajícího vůči kupujícímu - podnikateli je třeba, aby byla některá ustanovení z těchto obchodních podmínek (například ustanovení týkající se záruky) byla přenesena kupujícím - podnikatelem na jeho zákazníka.

Prodej zboží v režimu BB2C je takový prodej zboží, kdy prodávající prodá zboží kupujícímu - podnikateli a ten je prodá dalšímu kupujícímu, ke kterému nemá prodávající žádný smluvní vztah ale kupující podnikatel požádá prodávajícího o odeslání zboží (předání dopravci kupujícího - podnikatele, případně zaslání) na jinou adresu než je adresa kupujícího podnikatele. Tedy zboží je dopravováno od prodávajícího přímo k zákazníkovi kupujícího - podnikatele a to ve většině případů společně s dokumentací připravenou kupujícím - podnikatelem. V praxi to znamená, že zákazník kupujícího - podnikatele nabývá dojmu, že zboží obdržel od kupujícího - podnikatele. Tento proces prodeje zboží je zde specifikován proto, že pro dodržení některých závazků prodávajícího vůči kupujícímu - podnikateli je třeba, aby byla některá ustanovení z těchto obchodních podmínek (například ustanovení týkající se záruky) byla přenesena kupujícím - podnikatelem na jeho zákazníka.


3. Obchodní dodací a záruční podmínky pro kupujícího - spotřebitele.

3.1.1. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Kupující - spotřebitel objednává zboží vystavením objednávky jedním z dále uvedených způsobů:

a) potvrzením volby Potvrdit objednávku v dialogovém okně Pokladna internetového obchodu
b) zasláním objednávky e-mailem
c) zasláním objednávky faxem
d) zasláním objednávky poštou
e) akceptací nabídky vystavené prodávajícím
f) potvrzením dodacího listu (expedičního listu) při nákupu na prodejně prodávajícího

Objednání zboží jedním z výše uvedených způsobů vystavuje kupující - spotřebitel závaznou objednávku a uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu.

Každá objednávka vystavená kupujícím - spotřebitelem dle bodů a) až d) musí mít minimálně náležitosti:
- Jednoznačnou identifikaci kupujícího:
Jméno a příjmení, bydliště
- Jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží (objednací číslo, název a množství).
- Datum vystavení objednávky.
- Místo převzetí zboží
- Způsob doručení
- Požadovanou dodací lhůtu (pozn.: pokud je kupujícím - spotřebitelem požadovaná dodací lhůta
kratší než dodací lhůta uvedená, jako pevná, v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží, není pro prodávajícího závazná, pokud ji písemně nepotvrdí.)
Pokud objednávka vystavená kupujícím - spotřebitelem nemá uvedené náležitosti, není prodávající povinen ji přijmout a s kupujícím - spotřebitelem uzavřít kupní smlouvu.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

V případě, že prodávající nemůže splnit požadavky kupujícího - spotřebitele uvedené v jeho objednávce a to ať již z důvodu nedostatku objednaného zboží nebo z jiných objektivních důvodů, pak tuto skutečnost sdělí kupujícímu - spotřebiteli a uzavřená kupní smlouva se tím od počátku ruší. Sdělení této skutečnosti provede prodávající prioritně písemnou formou nebo stejným způsobem, jakým kupující spotřebitel vystavil objednávku.
Potvrzení objednávky provedené prodávajícím na základě objednávky kupujícího - spotřebitele není podmínkou pro uzavření kupní smlouvy, která vzniká již vystavením objednávky kupujícím – spotřebitelem.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.1.2. Dodací lhůta, místo a způsob dodání zboží a dokumentace ke zboží

Lhůta, ve které má být zboží dodáno (dodací lhůta), je příslušná ke každému zboží a je uvedena u každého zboží v internetovém obchodu. Při prodeji zboží na prodejně je dodací lhůta na dotaz nebo je uvedena ve vystavené nabídce. Pokud prodávající nemůže potvrdit kupujícímu - spotřebiteli tuto standardní dodací lhůtu, navrhne kupujícímu - spotřebiteli dodací lhůtu jinou. Pokud kupující - spotřebitel tuto navrženou dodací lhůtu neakceptuje, je oprávněn do dvou pracovních dnů od objednávky odstoupit a uzavřená kupní smlouva se tím ruší.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím - spotřebitelem při vystavení objednávky. Pokud je
místem dodání adresa prodávajícího, rozumí se, že kupující zajišťuje dopravu zboží vlastními prostředky. Předání zboží dopravci k přepravě pro kupujícího - spotřebitele musí být zvlášť sjednáno a potvrzeno prodávajícím, jinak k němu není prodávající povinen.
Prodávající avizuje kupujícímu - spotřebiteli dodání zboží způsobem uvedeným v potvrzení objednávky dva pracovní dny předem. Kupující - spotřebitel je povinen vytvořit dostatečné podmínky pro převzetí zboží, kterými se rozumí:
- přítomnost kupujícího - spotřebitele nebo osoby jím zplnomocněné k převzetí zboží v době sdělené
prodávajícím
- zajištění dopravně dostupného místa pro složení zboží, s tím, že prodávající předá zboží kupujícímu - spotřebiteli v přízemí na dohodnuté adrese.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Prodávající dodá kupujícímu - spotřebiteli zboží v přepravním obalu, řádně označené minimálně obchodním jménem prodávajícího a kupujícího.

Kupující - spotřebitel je při převzetí zboží povinen zkontrolovat, zda zboží nebylo přepravou zjevně
poškozeno a v případě poškození zboží odmítnout dopravci převzetí zboží a o odmítnutí převzetí zboží z důvodu jeho zjevného poškození učinit s dopravcem zápis. Pokud by tak neučinil, prodávající neodpovídá za vady zboží. Kupující - spotřebitel je povinen prohlédnout zboží podle množství co nejdříve po jeho převzetí.

Jestliže kupující - spotřebitel odmítne zboží převzít bez toho, aby učinil s dopravcem zápis o poškození, má se za to, že odmítl zboží převzít bezdůvodně. V tom případě je prodávající oprávněn vyúčtovat cenu za dopravu kupujícímu - spotřebiteli . Dále je kupující - spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3 % z kupní ceny zboží a vedle toho náhradu ušlého zisku.

Dokumentaci ke zboží, která zahrnuje nebo může zahrnovat:
daňový doklad
dodací nebo expediční list
návod k instalaci, obsluze a údržbě (a to i ve formě více dokumentů)
záruční list, záruční podmínky a výrobní číslo (a to i ve formě více dokumentů)

předá prodávající kupujícímu - spotřebiteli jednou z možností nebo jejich kombinací:
- osobně na prodejně
- společně se zbožím uvnitř obalu (společně se zabaleným zbožím)
- společně se zbožím na obalu (dokument připevněný k obalu zboží)
- elektronickou formou

Povinností kupujícího - spotřebitele je zkontrolovat kompletnost dokumentace ke zboží a zejména uschovat daňový doklad, návod k instalaci, obsluze a údržbě a záruční list.

3.1.3. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

Kupující - spotřebitel nabude vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží po jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího-spotřebitele převzetím zboží.

3.1.4. Kupní cena

Kupní ceny zboží uvedené v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží jsou
základními cenami. DPH bude k ceně zboží přičteno v souladu s aktuálně platnými sazbami. Platné ceny jsou vždy uvedeny v internetovém obchodu. Ceny uvedené v tištěných ceníkových listech jsou ceny informativní a v případě rozporu platí ceny uvedené v internetovém obchodu.

Platnost kupních cen je daná okamžikem objednání zboží kupujícím - spotřebitelem.

3.1.5. Cena dopravy

Pokud zajišťuje dopravu zboží prodávající, platí kupující - spotřebitel v případě nákupu v internetovém
obchodu cenu za dopravu ve výši uvedené v internetovém obchodu a v případě nákupu na prodejně ve výši uvedené v daňovém dokladu.

3.1.6. Zaplacení kupní ceny a ostatních plateb za zboží

Kupující - spotřebitel zaplatí kupní cenu zboží případně ostatní sjednané platby za zboží (cenu za dopravu, balné, pojistné atd.) hotově při jeho převzetí nebo předem formou bankovního převodu způsobem uvedeným v proformafaktuře (předfaktuře). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu případně ostatní sjednané platby za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Pokud platí kupující -spotřebitel předem, obdrží daňový doklad při převzetí zboží.

3.1.7. Neshoda mezi kupní smlouvou a skutečně poskytnutým plněním

Pokud kupující - spotřebitel zjistí při převzetí zboží neshodu mezi skutečným plněním a kupní smlouvou, je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího. Prodávající je pak povinen uvést obsah plnění do souladu s kupní smlouvou a to buď výměnou věci nebo její opravou bez roku na zvýšení ceny a pokud tak neučiní je kupující - spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Pokud se na tom prodávající s kupujícím - spotřebitelem dohodnou, lze neshodu mezi kupní smlouvou a skutečně poskytnutým plněním nahradit slevou. Výše uvedená práva kupujícího - spotřebitele vyplývající z neshody mezi kupní smlouvou a skutečně poskytnutým plněním neplatí, pokud kupující - spotřebitel o neshodě věděl nebo ji sám způsobil. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Prodávající mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

3.1.8. Ochrana obchodních a osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Dále uvedené osobní údaje, data a obchodní informace (jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email, bankovní spojení), která sdělí v rámci obchodního vztahu jedna smluvní strana druhé jsou považovány za důvěrné. Prodávající ani kupující - spotřebitel je neposkytnou třetím osobám, ledaže by to bylo nutné pro splnění vzájemných závazků smluvních stran nebo stanoveno zákonem.

Prodávající je povinen uchovávat informace o kupujícím - spotřebiteli v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující - spotřebitel uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů prodávajícím a to až do doby kdy kupující spotřebitel s takovým zpracováním a shromažďováním jeho osobních údajů vyjádří písemnou formou nesouhlas.

3.1.9 Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující - spotřebitel v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Tato lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

Kupující - spotřebitel je v případě odstoupení od smlouvy podle prvního odstavce bodu 3.1.9. povinen neprodleně sdělit doložitelným způsobem prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží svoji vůli od kupní smlouvy odstoupit.
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Současně kupující - spotřebitel sdělí, nebo zašle prodávajícímu údaje potřebné pro jednoznačnou identifikaci předmětné kupní smlouvy. Tím se rozumí minimálně číslo daňového dokladu, datum nákupu, název zboží uvedený na daňovém dokladu. Kupující spotřebitel je povinen následně vrátit prodávajícímu zboží do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu a ten mu na základě převzetí bezvadného a neopotřebeného zboží v plném rozsahu předmětné kupní smlouvy vrátí kupní cenu včetně nákladů na doručení stejným způsobem, jakou platbu přijal odkupujícího – spotřebitele nejpozději do 14 dnů od odstoupení, je možná dohoda o jiném způsobu vrácení peněžních prostředků.  Zboží může být po dohodě vráceno i později. Náklady na vrácení hradí kupující.

Kupující – spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud toto zboží bylo podle jeho přání nebo pro jeho osobu nějak (speciálně) upravováno.

Pokud kupující - spotřebitel nevydá prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal nebo pokud je zboží již opotřebeno nebo poškozeno, musí kupující - spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.
Pokud je zboží vrácené kupujícím - spotřebitelem částečně poškozeno nebo opotřebeno, a prodávající takovou skutečnost prokáže, pak prodávající uplatní na kupujícím - spotřebiteli právo na náhradu škody a započte svůj nárok vůči kupujícímu - spotřebiteli. Prodávající pak kupujícímu - spotřebiteli vrátí jen kupní cenu příslušně sníženou a to navíc i o náklady, které prodávajícímu s vrácením zboží vznikly.

3.1.10. Hospodaření s obaly a likvidace zboží po ukončení jeho životnosti

Se všemi obalovými materiály je kupující - spotřebitel povinen nakládat v souladu s platnou legislativou. Obalový materiál (papír a dřevo) je možno spálit, nespálené zbytky a popel likvidovat jako domovní odpad. Zboží po ukončení jeho životnosti je kupující - spotřebitel povinen zlikvidovat v souladu s platnou legislativou a s ohledem na životní prostředí.

3.2. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční doba, kterou poskytuje prodávající kupujícímu - spotřebiteli na prodávané zboží činí 24 měsíců. Obsah poskytované záruky, její rozsah a podmínky, za kterých je záruka poskytována jsou uvedeny v příslušných záručních listech.


Podmínkou platnosti záruky je používání zboží v souladu s jeho určením a způsobem popsaným v návodu k obsluze a údržbě. Návody k obsluze a údržbě jsou pro kupující - spotřebitele trvale a volně dostupné na www.profikrby.cz. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že si v případě ztráty návodu k obsluze a údržbě může tento u prodávajícího vyžádat. Při nedodržení těchto návodů k obsluze a údržbě nemůže kupující - spotřebitel uplatnit nároky z vad zboží a prodávajícímu nevzniká povinnost odpovědnosti za vady zboží. Pokud je podmínkou dodržení záruky provádění periodických prohlídek nebo revizí, lze uplatňovat nároky ze záruky, pouze pokud jsou takové prohlídky nebo revize řádně prováděny způsobem daným prodávajícím nebo příslušnou normou a jejich výsledky jsou řádně zaznamenány a evidovány. Pokud jsou výrobky nebo funkční celky instalovány do dalších systémů nebo na ně připojovány, je záruka platná pouze v případě, že související systémy jsou ve stavu odpovídající platným normám a podmínkám prodávajícího.

Nároky z vad zboží nevzniknou kromě výše uvedených okolností také v těchto případech:
Název typu výrobku nebo jeho sériové výrobní číslo bylo pozměněno, odstraněno nebo je nečitelné.
Výrobek byl používán v rozporu s jeho určením.
Výrobek byl neodborně instalován nebo nebyly při instalaci dodrženy podmínky týkající se systémů na které byl výrobek připojen (například připojení na komín bez revizní zprávy).
Je reklamována technická vlastnost nebo parametr, které nejsou definovány v technické dokumentaci
výrobku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Dodávka zboží Českou Poštou:

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, reklamaci uplatněte nejpozději následující pracovní den po dodání na Vaší pobočce České Pošty. Budete potřebovat kompletní balení zásilky, fakturu ke zboží a OP. Pracovník Pošty s Vámi sepíše zápis o škodě a protokol o uplatnění nároku na náhradu škody. Poté neprodleně oznamte podrobnosti pomocí reklamačního formuláře (uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe). Náš pracovník vyřizující škody Vás bude do 24 hodin informovat o dalším postupu.

Dodávka zboží Toptrans:
Zboží je vždy nutné překontrolovat ve chvíli, kdy jej zákazník přebírá od přepravce. V případě poškození obalu nebo samotného zboží, vyplnit výhradu do předávacího protokolu přepravce a následně nás neprodleně kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.
V případě, není-li zapsána výhrada v protokolu přepravce ohledně poškozeného obalu či zboží, je bráno, že bylo zboží převzato nepoškozené a zákazník se vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

 

3.3. Zvláštní ustanovení o internetovém obchodování


Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové
vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.
Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků
prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


4. Obchodní dodací a záruční podmínky pro kupujícího - podnikatele.

Preambule: Pokud kupující - podnikatel uzavřel s prodávajícím Smlouvu o obchodním partnerství, pak
mohou být některá vzájemná oprávnění a povinnosti mezi kupujícím - podnikatelem a prodávajícím
upravena odlišně než je uvedeno v těchto obchodních podmínkách. V takovém případě platí ujednání
učinění ve Smlouvě o obchodním partnerství.

4.1.1. Objednání zboží a potvrzení objednávky

Kupující - podnikatel objednává zboží vystavením objednávky jedním z dále uvedených způsobů:
a) potvrzením volby Potvrdit objednávku v dialogovém okně Pokladna internetového obchodu
b) zasláním objednávky e-mailem
c) zasláním objednávky faxem
d) zasláním objednávky poštou
e) potvrzením vystavené nabídky, objednávky (expedičního listu) nebo dodacího listu při nákupu na prodejně prodávajícího

Objednání zboží jedním z výše uvedených způsobů vystavuje kupující - podnikatel závaznou objednávku.
Každá objednávka vystavená kupujícím - podnikatelem musí mít minimálně náležitosti:
- Jednoznačnou identifikaci kupujícího:
Obchodní firma, sídlo, IČ DIČ (pokud je kupující plátcem DPH), jednající zástupce, údaje
obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání.
- Jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží (objednací číslo, název a množství).
- Datum vystavení objednávky.
- Místo převzetí zboží
- Způsob doručení
- Požadovanou dodací lhůtu (pozn.: pokud je kupujícím - podnikatelem požadovaná dodací lhůta
kratší než dodací lhůta uvedená, jako pevná, v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží, není pro prodávajícího závazná, pokud ji písemně nepotvrdí.

Prodávající potvrdí objednávku vystavením Potvrzení objednávky a odešle je e-mailem, faxem nebo poštou do tří pracovních dnů kupujícímu - podnikateli. Tím je uzavřena mezi kupujícím - podnikatelem a prodávajícím kupní smlouva ve smyslu obchodního zákoníku. 
Pokud je skutečná dodací lhůta uvedená prodávajícím v Potvrzení objednávky delší než dodací lhůta uvedená, jako pevná, v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží, nebo pokud kupující - podnikatel neakceptuje výši ceny za dopravu, je kupující - podnikatel oprávněn do dvou pracovních dnů uzavřenou kupní smlouvu jednostranně vypovědět.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4.1.2. Dodací lhůta, místo a způsob dodání zboží

Lhůta, ve které má být zboží dodáno (dodací lhůta), je příslušná ke každému zboží a je uvedena u každého zboží v internetovém obchodu, pokud zboží není skladem. Při prodeji zboží na prodejně je dodací lhůta na dotaz nebo je uvedena ve vystavené nabídce. Pokud prodávající nemůže potvrdit kupujícímu – podnikateli tuto standardní dodací lhůtu, navrhne kupujícímu - podnikateli v Potvrzení objednávky dodací lhůtu jinou. Pokud kupující - podnikatel tuto navrženou dodací lhůtu neakceptuje, je oprávněn do dvou pracovních dnů od objednávky odstoupit.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím - podnikatelem při vystavení objednávky. Pokud je
místem dodání adresa prodávajícího, rozumí se, že kupující zajišťuje dopravu zboží vlastními prostředky. Pokud kupující - podnikatel požaduje dodat zboží jeho jménem jinému odběrateli (dále též prodej v režimu BB2C) na jinou než jeho adresu, je povinen tuto skutečnost jednoznačně uvést ve své objednávce a žádat prodej zboží v režimu BB2C.
Předání zboží dopravci k přepravě pro kupujícího - podnikatele musí být zvlášť sjednáno a potvrzeno
prodávajícím, jinak k němu není prodávající povinen.
Prodávající avizuje kupujícímu - podnikateli dodání zboží způsobem uvedeným v potvrzené objednávce dva pracovní dny předem. Kupující - podnikatel je povinen vytvořit dostatečné podmínky pro převzetí zboží, kterými se rozumí přítomnost kupujícího - podnikatele nebo osoby jím zplnomocněné k převzetí zboží v době uvedené v avízu zaslaném prodávajícím v místě uvedeném v objednávce, dále zajištění dopravně dostupného místa pro složení zboží v přízemí nebo nejvýše na skladové rampě.

Prodávající dodá kupujícímu - podnikateli zboží v přepravním obalu, řádně označené minimálně obchodním jménem prodávajícího a kupujícího - podnikatele s výjimkou prodeje v režimu BB2C kde prodávají označí zboží dle požadavku kupujícího - podnikatele.

Kupující - podnikatel je při převzetí zboží povinen zkontrolovat, zda zboží nebylo přepravou zjevně
poškozeno a v případě poškození zboží odmítnout dopravci převzetí zboží a o odmítnutí převzetí zboží z důvodu jeho zjevného poškození učinit s dopravcem zápis. Pokud by kupující - podnikatel tak neučinil, prodávající neodpovídá za vady zboží. Kupující - podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle množství co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. V případě prodeje v režimu BB2C je kupující – podnikatel povinen přenést povinnosti uvedené v tomto odstavci na toho, kdo zboží přebírá.

Jestliže kupující - podnikatel z výše uvedených důvodů (poškození zboží dopravcem) bez toho, aby učinil s dopravcem zápis, či bez výše uvedených důvodů kromě důvodů stanovených zákonem nebo bez předchozí dohody s prodávajícím zboží odmítne převzít, je prodávající oprávněn zúčtovat cenu za dopravu zboží z částky již zaplacené kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu. Dále je kupující - podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 3 % z kupní ceny zboží, kterou je prodávající rovněž oprávněn takto zúčtovat a vedle toho náhradu ušlého zisku.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.1.3. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

Kupující - podnikatel nabude vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží po jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího - podnikatele převzetím zboží.

4.1.4. Kupní cena

Kupní ceny zboží uvedené v internetovém obchodu, nebo v ceníkovém listu u příslušného zboží jsou
základními cenami. DPH bude k ceně zbož přičteno v souladu s aktuálně platnými sazbami. Platné ceny jsou vždy uvedeny v internetovém obchodu. Ceny uvedené v tištěných ceníkových listech jsou ceny informativní a v případě rozporu platí ceny uvedené v internetovém obchodu.

Platnost kupních cen je daná okamžikem objednání zboží kupujícím - spotřebitelem.

Kupujícímu - podnikateli jsou poskytovány slevy na základě smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem definovaného platnou smlouvu o obchodním partnerství ve výši uvedené ve smlouvě o obchodním partnerství.

4.1.5. Cena dopravy

Pokud zajišťuje dopravu zboží prodávající, platí kupující - podnikatel v případě nákupu v internetovém
obchodu cenu za dopravu ve výši uvedené v internetovém obchodu a v případě nákupu na prodejně ve výši uvedené v daňovém dokladu.

4.1.6. Zaplacení kupní ceny a ostatních plateb za zboží

Kupující - podnikatel zaplatí kupní cenu zboží případně ostatní sjednané platby za zboží (cenu za dopravu, balné, pojistné atd.) hotově při jeho převzetí nebo předem formou bankovního převodu způsobem uvedeným v proformafaktuře (předfaktuře). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu případně ostatní sjednané platby za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Kupující - podnikatel, který s prodávajícím uzavřel. Smlouvu o obchodním partnerství platí za zboží
způsobem uvedeným v uvedené smlouvě.

Pokud platí kupující - podnikatel předem, obdrží daňový doklad při převzetí zboží.

4.1.8. Ochrana obchodních a osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Dále uvedené osobní údaje, data a obchodní informace (jméno a příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, email, bankovní spojení), která sdělí v rámci obchodního vztahu jedna smluvní strana druhé jsou považovány za důvěrné. Prodávající ani kupující - podnikatel je neposkytnou třetím osobám, ledaže by to bylo nutné pro splnění vzájemných závazků smluvních stran nebo stanoveno zákonem.


4.2. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Preambule: V případě prodeje zboží v režimu BB2C nebo B2B (viz. čl. 2  Definice pojmů) je kupující - podnikatel povinen přenést povinnosti uvedené v tomto odstavci na toho, kdo zboží přebírá.

Záruční doba, kterou poskytuje prodávající kupujícímu - spotřebiteli na prodávané zboží činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, kdy bylo zboží v záruční opravě. V případě, že bylo zboží v rámci reklamace vyměněno za nové, běží nová záruční lhůta.

Záruční doba, kterou poskytuje prodávající kupujícímu - podnikateli na prodávané zboží činí 24 měsíců, pokud není u konkrétního zboží v internetovém obchodu nebo v ceníkovém listu nebo ve vystavené nabídce uvedeno jinak. Obsah poskytované záruky, její rozsah a podmínky za kterých je záruka poskytována jsou uvedeny v příslušných záručních listech.

Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zboží. Nárok na uplatnění záruky zaniká taktéž v případě neodborné manipulace s věcí, jejím používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,  jejím poškozením živly (např. voda, oheň či blesk) nebo nadměrným zatěžováním.

Záruční list a návod k obsluze a údržbě je přikládán ke každému zboží nebo funkční sestavě kde to jeho charakter a provozní podmínky vyžadují. Skutečnost, zda je záruční list k danému zboží poskytován je výslovně uvedena v daňovém dokladu ke zboží.

Pro zboží, které nemá výrobní číslo, přitom platí:
Kupující - podnikatel požaduje po prodávajícím, aby mu předal na jeho žádost se zbožím i záruční list s návodem k obsluze (dále jen ZL). Kupující - podnikatel bere na vědomí, že ZL je nedílnou součástí
dokumentace od zboží a jeho provozování jiným způsobem než způsobem uvedeným v ZL je porušením záručních podmínek. V případě reklamace takového zboží se kupující - podnikatel zavazuje společně s daňovým dokladem předložit ZL vyplněný a podepsaný kupujícím - podnikatelem tak, jak je v ZL uvedeno. Pokud má ZL dvě části, kupující - podnikatel se zavazuje při reklamaci předložit obě části ZL. Bez doložení ZL nelze identifikovat přesný typ zboží a výrobce není schopen zajistit provedení záruční opravy.

Pro zboží, které má výrobní číslo přitom platí:
Kupující - podnikatel požaduje po prodávajícím aby mu předal na jeho žádost se zbožím i záruční list s
uvedeným výrobním číslem a návodem k obsluze (dále jen ZLsVČ). Kupující - podnikatel bere na vědomí, že ZLsVČ je nedílnou součástí dokumentace od zboží a jeho provozování jiným způsobem než způsobem uvedeným v ZLsVČ je porušením záručních podmínek. V případě reklamace takového zboží se kupující - podnikatel zavazuje společně s daňovým dokladem předložit ZLsVČ vyplněný a podepsaný kupujícím - podnikatelem tak, jak je v ZLsVČ uvedeno. Pokud má ZLsVČ dvě části, kupující - podnikatel se zavazuje při reklamaci předložit obě části ZLsVČ L. Bez doložení ZLsVČ nelze identifikovat přesný typ zboží a výrobce není schopen zajistit provedení záruční opravy.

Podmínkou platnosti záruky je používání zboží v souladu s jeho určením a způsobem popsaným v návodu k obsluze a údržbě. Návody k obsluze a údržbě jsou pro kupujícího - podnikatele trvale a volně dostupné na www.profikrby.cz. Kupující - podnikatel bere na vědomí, že si v případě ztráty návodu k obsluze a údržbě může tento u prodávajícího vyžádat. Při nedodržení těchto návodů k obsluze a údržbě nemůže kupující - podnikatel uplatnit nároky z vad zboží a prodávajícímu nevzniká povinnost odpovědnosti za vady zboží. Pokud je podmínkou dodržení záruky provádění periodických prohlídek nebo revizí, lze uplatňovat nároky ze záruky pouze, pokud jsou takové prohlídky nebo revize řádně prováděny způsobem daným prodávajícím nebo příslušnou normou a jejich výsledky jsou řádně zaznamenány a evidovány. Pokud jsou výrobky nebo funkční celky instalovány do dalších systémů nebo na ně připojovány, je záruka platná pouze v případě, že související systémy jsou ve stavu odpovídající platným normám a podmínkám prodávajícího.

Nároky z vad zboží nevzniknou kromě výše uvedených okolností také v těchto případech:
Název typu výrobku nebo jeho sériové výrobní číslo bylo pozměněno, odstraněno nebo je nečitelné.
Výrobek byl používán v rozporu s jeho určením.
Výrobek byl neodborně instalován nebo nebyly při instalaci dodrženy podmínky týkající se systémů, na které byl výrobek připojen (například připojení na komín bez revizní zprávy).

Je reklamována technická vlastnost nebo parametr, které nejsou definovány v technické dokumentaci výrobku.

Podmínky a postupy pro reklamaci zboží zakoupeného v souladu s těmito obchodními podmínkami jsou blíže definovánu v Reklamačním řádu, který je v souladu s čl. 1 nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. V případě rozporu některého ustanovení těchto Obchodních podmínek a Reklamačního řádu, použije se Reklamační řád.
Kupující - spotřebitel souhlasí s tím, že bude v rámci reklamačního procesu preferovat využití
elektronického reklamačního formuláře zřízeného prodávajícím speciálně k tomuto účelu a využití prostředků komunikace na dálku (e-mail, elektronická pošta).

4.3. Řešení sporů

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Profikrby s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.


5. Dohoda o nakládání s odpady z obalů
5.1. Dohoda o nakládání s odpady z obalů mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím


Kupující - spotřebitel tímto uzavírá s prodávajícím tuto dohodu o zajištění likvidace odpadů z prodejních obalů zboží, které od prodávajícího kupuje:
a) Kupující - spotřebitel odpady z obalů odevzdá v souladu se zákonem 185/2001 oprávněné osobě k dalšímu využití nebo recyklaci.
b) Za splnění povinnosti dle bodu a) náleží kupujícímu - spotřebiteli odměna ve výši 100,- Kč. Tato odměna je již započítána jako sleva v prodení ceně zboží.
c) Svoji povinnost dle bodu a) splní kupující - spotřebitel také tím, že odpady z obalů odevzdá do sběrného místa, které je určeno v sídle prodávajícího (Blansko, Blansko 2506, PSČ 678 01) nebo předá odpady z obalů přepravci prodávajícího, který kupujícímu - spotřebiteli zboží doručil
d) V případě nesplní povinnosti dle bodu a) se kupující  - spotřebitel zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50,- Kč
e) Tato dohoda je smluvním ujednáním mezi kupujícím - spotřebitelem a prodávajícím o službě provedené za úhradu a není přenesením povinností prodávajícího na kupujícího - spotřebitele

5.2. Dohoda o nakládání s odpady z obalů mezi kupujícím - podnikatelem a prodávajícím


Kupující - podnikatel potvrzuje, že jsou mu známy povinnosti, které mu převzetím přepravních obalů od prodávajícího vznikají v souladu se zákonem 477/2001 o obalech a dále též dle zákona  185/2001 o odpadech. 
Dále kupjící - podnikatel potvrzuje, že prodávajícímu nesdělil, zda obaly na zboží prodávajícího bude likvidovat sám a zboží nebo zda zboží i s obaly prodá jinému subjektu.

Text těchto obchodních podmínek nelze jakkoliv upravovat nebo měnit bez souhlasu Profikrby s.r.o.

 

Kontaktujte nás
Skoták
Jan Skoták
obchod, náhradní díly
+420 739 204 494
Bušová
Kateřina Bušová
kamnářka, prodej kamen, náhradní díly
+420 721 294 124
Pořízka
Jaroslav Pořízka
expedice
+420 733 644 470
Hlávka
Josef Hlávka
servis, náhradní díly
+420 516 410 252
Kde nás najdete
Profikrby s.r.o. - vzorková prodejna a sklad Thorma, Blansko 2506, 678 01, Blansko
IČ: 27 72 15 74
DIČ: CZ 27 72 15 74
Obchod: +420 516 410 252
Prodejna: obchod@thorma.cz
Zákaznická podpora: podpora@thorma.cz, servis@thorma.cz
Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 16:00
  Přestávka 12:18 - 13:08

Členství, certifikáty, oprávnění

 

ČLEN

CECHU KAMNÁŘŮ

ČESKÉ

REPUBLIKY

       
 
 

 Certifikované servisní a obchodní středisko

KOBOK v ČR

 

 

Certifikované servisní středisko Thorma

obchod, servis, náhradní díly  

 

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Profikrby s.r.o. je podporováno v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/94.01099